• Main and Hot Products
  Main and Hot Products > 萬國CEI

  FX-60  FX-60 全數位交換機
  產品型號:
   FX-60
  產品簡介:
  FX-60 全數位交換機
  產品詳述

              系統總容量  408(4外線+8數位分機)      -      60         


          最大外線容量                   4                                   52


          最大分機容量                   8                                   56


  最大數位話機容量                   8                                   56


  最大類比話機容量                    -                                   48


  最大自動總機容量                   8